Özellikli Hizmetler

Özellikli Hizmetlerimiz

KARDİYO VASKÜLER CERRAHİ, KARDİYOLOJİ VE GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİKLERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR

 1. Koroner anjiyografi ve kateterizasyon işlemleri
 2. Koroner arter by-pass operasyonu
 3. Aort, mitral ve diğer kapak hastalıklarının cerrahisi ve perkutan tedavisi
 4. Aort anevrizmalarının cerrahisi ve endovasküler (TEVAR, EVAR) tedavisi
 5. Elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon
 6. Kalp pili (pacemaker) implantasyonu
 7. Periferik arter hastalıklarının cerrahisi ve perkutan tedavisi
 8. Doğumsal kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi
 9. ECMO ve IABP uygulamaları
 10. Noninvaziv kardiyak görüntüleme (ekokardiyografi, koroner tomografi, ritim holter, tansiyon holter, kardiyovasküler stres testi.)
 11. Kardiyak rehabilitasyon programı
 12. Uyku bozuklukları araştırma laboratuvarı
 13. Akciğer kanserleri teşhis ve tedavisi
 14. Akciğer köpek kistlerine yönelik ameliyatlar
 15. Pnömotoraks, tanı ve tedavisi
 16. Plevral efüzyon tanı ve tedavisi
 17. Mediastinal patolojilerine yönelik ameliyatlar
 18. Kaburga kemiği kitlelerine yönelik ameliyatlar
Göğüs travmalarının takip ve tedavisi ve ameliyatları

18 Ocak 2022